Alm. lejebetingelser - Sæson 2021+2022

§ 1. Lejebevis

Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Nordferien.dk(herefter NF) forestår

formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende

specifikationer.

Aftaler mellem lejer og NF, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige

for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser -

hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.

Lejeaftalen bliver juridisk gældende – når bestillingen er afsendt enten per brev eller elektronisk – og når NF har godkendt denne.

 

§ 2. Deltagere / anvendelse

 

Ferieboligen må ikke bebos eller anvendes af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte

personantal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset.

Aftale om at holde sammenkomster med flere deltagere end angivet på lejebeviset skal indgås med ejer.

Nordferien-bureauet formidler aftalen.

 

§ 3. Rengøring / ansvar

 

Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade

dette i ryddelig og rengjort stand. Er rengøring inkluderet i lejeprisen, skal det lejede efterlades i ryddelig

stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning.

Slutrengøring kan bestilles hos NFs lokale bureau. Det er ikke tilladt lejer – af hensyn til ansvar over for

ejeren af ferieboligen – at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader,

er lejer forpligtet til omgående at underrette NF herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret

for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret

snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra NFs side tegnet forsikring, som dækker

lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

§ 4. Betalingsbetingelser

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender NF bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder gebyrer samt

30% af lejen til betaling. Det resterende lejebeløb skal - på grund af NFs betalingsforpligtelser overfor ejer -

være NF i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens

begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde

lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan NF uden varsel annullere lejeaftalen.

Prisforhøjelse som følge af ændrede valutakurser:

Sker der efter lejeaftalens indgåelse ændringer i kurserne i den valuta, som feriehuset afregnes i, eller i den

valuta, hvormed feriehuset afregnes af NF, kan lejen forhøjes forholdsmæssigt med samme procentsats,

som den anvendte valuta er ændret med, i forhold til valutakursen på tidspunktet for lejeaftalens

indgåelse. NF skal hurtigst muligt orientere lejeren herom og er på forlangende forpligtet til at fremsende

dokumentation for ændringen i valutakursen. Kun hvis forhøjelsen overstiger 10 % af den oprindelige leje,

har lejer ret til at annullere lejemålet.

Ved lejeaftaler der indgås via hjemmesiden fremsendes lejebeviset, til den e-mailadresse lejer opgiver i

booking-forløbet. Lejere, der ikke har en e-mailadresse, bedes henvende sig direkte til NFs lokale bureau,

der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post.

Indgås lejeaftalen via hjemmesiden, er det muligt at vælge mellem bankoverførsel og betaling med

betalingskort.

Vælges betaling med betalingskort, og falder lejebeløbet til betaling i mere end en rate, trækkes beløbet for

de øvrige rater automatisk på den opgivne betalingsdato. Dankort/Visa Dankort er gebyrfri. Øvrige kort

pålægges et gebyr på 0,85%, svarende til NFs udgift forbundet hermed.

Udløber betalingskortet mellem to rater, eller er NF af anden grund forhindret i at trække beløbet, der

forfalder til betaling, fremsendes pr. e-mail information herom til lejer. E-mailen indeholder et link, som

lejer er forpligtiget til at tilgå for at indsende de nye kortoplysninger til NF. Indsendelsen foregår via en

sikker forbindelse.

Ved lejers annullering af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende jf. § 7 til det i booking-forløbet

opgivne betalingskort. Kreditkort gebyr refunderes ikke.

Alle priser er ekskl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt og NF

forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.

§ 5. Depositum

NF er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 1. rate betalingen.

Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når

tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan modregnes i depositum.

Skulle depositum ikke dække skyldig saldo forbeholder NF sig ret til at hæve det skyldige beløb på eventuelt

angivet betalingskort.

§ 6. Reklamationer

Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette

meddeles skriftligt til NF senest 24 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring,

skal NFs lokale bureau underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle

fejl og mangler jf. §3.

§ 7. Afbestilling

Annullering af lejeaftale

Ved annullering af lejeaftale inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 30% af bruttolejen,

dog min. DKK 750. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%.

Ved ændring af lejemålet inden 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 250.

Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Bestilling af ekstra ydelser kan dog ske til og med tre

dage før ankomst.

 

§ 8. Prisgaranti (Tryghed Inklusiv)

Hvis den bestilte feriebolig kan bestilles i samme periode og på samme vilkår, men til en lavere pris i

samme valuta fx. via en internetportal (dokumentation skal forevises), får lejer tilbagebetalt

prisdifferencen.

§ 9. Force majeure

Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra NFs side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske

sygdomstilfælde el. lign.

§ 10. Kommunikation og markedsføring

Lejers kontaktoplysninger er fortrolige og videregives ikke til andre. NF må benytte dine kontaktoplysninger

til markedsføring af relevante tilbud og ydelser via e-mail og sms.

Du har til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage informationer fra NF. Det kan ske via mail til

info@Nordferien.dk.

§ 12. Ungdomsgrupper

Aldersgrænse på minimum 23 år for grupper fra/på 3 personer og opefter. Dette gælder naturligvis ikke for

unge mennesker der holder ferie med deres forældre eller 2 unge mennesker, som vil leje et sommerhus

sammen. Kontrolbesøg kan forekomme.

§ 13. Trykfejl

NF tager forbehold for evt. billed– og trykfejl.

§ 14. Værneting

Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Retten på Sønderborg.

§ 15. NFs guide A-Z

NFs guide A-Z om praktiske forhold relateret til lejemålet er en integreret del af aftalegrundlaget. Guiden

finder du på NFs hjemmeside www.Nordferien.dk

Vi er et udlejningsbureau som udlejer feriehuse i hele Danmark, Spanien, Tyrkiet og  Italien. Vores ambition er give vores kunder og husejere den bedste service på markedet.

 

 

NORDFERIEN.DK
Havnbjerg Center 3
DK-6430 Nordborg
Tlf: +45 77 34 41 51

Email: info@nordferien.dk